Hamelink Haarlem

Privacybeleid

Algemeen

Dit privacy statement is van toepassing op deze website en de dienstverlening van:

Onderneming KvK nummer
• Rijsterborgh Vastgoed bv 33211126
• Rijsterborgh Makelaars bv 33104988
• Fazantenbos bv 33155956
• Fazantenhof Kantoren bv 34127886
• Fazantenhof Winkels bv 34127888
• Exploitatiemaatschappij Keizer Karel bv 33155379

Hierna te noemen ‘Rijsterborgh’.

Alle hierboven gemelde ondernemingen zijn gevestigd en bereikbaar op:

Eleanor Rooseveltlaan 255
1183 CK Amstelveen
Telefoon 020-645 11 46

In deze verklaring is uitgelegd wat ons algemene privacy beleid is, voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Inleiding

Rijsterborgh vindt uw privacy belangrijk. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en delen deze gegevens alleen als dat nodig is om onze dienst te kunnen leveren of indien wij dat wettelijk verplicht zijn.

Persoonsgegevens

Als u onze website bezoekt, ons belt of gebruik maakt van onze terugbelservice dan verwerken wij verschillende gegevens van u. Dit kunnen bedrijfsgegevens zijn, maar ook persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is iedere informatie die herleidbaar is naar een natuurlijk persoon. De
persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende onderdelen:

• Beoordelen en accepteren potentiele huurders en kopers van woningen
• Sluiten van overeenkomsten inzake huur of koop
• Informatie-uitwisseling met andere partijen die voor de uitvoering van deze onderdelen nodig zijn, zoals notarissen, gerechtsdeurwaarders, accountants. Deze uitwisseling vindt alleen plaats als dit strikt noodzakelijk is.
• Kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen
• Het doen van onderzoek naar de identiteit van de klant, herkomst van het gelden en het waken voor witwassen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en beoordeling van de mogelijkheid om te kunnen financieren of kopen van onze woningen.

De volgende gegevens verwerken van u

U bent niet (wettelijk) verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien u gebruik wilt maken van onze diensten, dan zijn verschillende gegevens van u nodig. Wij waken ervoor niet meer gegevens van u te vragen dan nodig is.
Als u contact met ons opneemt, dan worden uw contactgegevens opgeslagen. Deze gegevens dienen om verder met u te communiceren. Dit gaat om algemene contactgegevens, zoals uw naam, uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres.

Indien u gebruik wilt maken van onze dienstverlening dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

• Contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummers emailadres
• Leeftijd, geslacht en burgerlijke staat
• Gegevens met betrekking tot identificatie bewijzen als paspoort, rijbewijs of anders
• Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever
• Gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden
• Gegevens over huidige financiële producten zoals bankrekeningen en verzekeringen
• Eventuele huurdersverklaringen en uittreksels van de Kamer van Koophandel

Deze persoonsgegevens dienen uitsluitend voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen. Bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid worden niet door ons opgevraagd.

Rechtmatige verwerking

Alleen personen die uit hoofde van hun beroep, wettelijk voorschrift, ambt of krachtens een arbeidsovereenkomst tot geheimhouding zijn verplicht verwerken de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien dit noodzakelijk is voor de voorbereiding of uitvoering van de met u gesloten of te sluiten overeenkomst. Hierbij is naleving van de verwerkingsgronden uit artikel 6 van AVG leidend.

Beveiliging persoonsgegevens

Rijsterborgh vindt de beveiliging van uw gegevens belangrijk. Om die reden dragen wij zorg voor passende beveiligingsmaatregelen. Zo hebben alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn toegang tot de persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun werk.
Om het beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid te waarborgen neemt Rijsterborgh alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Rijsterborgh ziet erop toe dat de genomen maatregelen worden nageleefd. Met bedrijven die uw gegevens verwerken zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten die voldoen aan de geldende privacywetgeving. Rijsterborgh confirmeert zich aan de meldplicht datalekken zoals deze in de beleidsregels van de meldplicht zijn opgenomen.

Bewaartermijnen

Rijsterborgh bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Algemene contactgegevens blijven bewaard zolang dat nodig is om contact te hebben. Klantgegevens worden bewaard zolang u klant bent. Daarna worden enkel de gegevens bewaard die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zolang dat nodig is op grond van de wettelijke bepalingen.

Verstrekken persoonsgegevens

Rijsterborgh deelt uw persoonsgegevens alleen met partijen die haar ondersteunen bij het uitvoeren van de overeenkomst met u, zoals zusterondernemingen of andere gelieerde ondernemingen en software aanbieders. Het kan zijn dat Rijsterborgh gegevens moeten delen met derden indien zij daar wettelijk toe is verplicht

Inzage en verwijderingsrecht

U heeft het recht op inzage en rectificatie en in bepaalde gevallen kunt u een verzoek doen om verwijderd te worden of om uw gegevens overgedragen te krijgen (dataportabiliteit). Ook bestaat onder bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen of deze te beperken. Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan betrokkene of diens gemachtigde. Betrokkenen of diens gemachtigde dienen zich in voorkomende gevallen te kunnen legitimeren en/of hun bevoegdheid aan te tonen. In geval van verwijdering van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op verzoek van de betrokkene de gegevens zijn verwijderd.

u kunt een verzoek/bezwaar indienen per e-mail via info@rijsterborgh.nl. onder vermelding van “Persoonsgegevens”. Rijsterborgh reageert zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Uw bezoek aan onze website

Rijsterborgh maakt op haar website gebruik van cookies. Bij het bezoeken van onze websites worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Bij een volgend bezoek worden deze cookies gebruikt om u te herkennen. Uw instellingen en voorkeuren worden onthouden en dat maakt het bezoek aan de site gemakkelijker. Daarnaast kan dankzij cookies de informatie op de site worden afgestemd op uw voorkeuren. Cookies worden maximaal vier weken bewaard. Meer over onze cookies leest u in onze cookieverklaring.

Klachten

Indien u klachten heeft over hoe Rijsterborgh is omgegaan met uw persoonsgegevens, dan kunt ook dat ook via bovenstaande e-mailadres kenbaar maken. Rijsterborgh neemt dan binnen vier weken contact met u op, om te bezien of voor uw klachten een oplossing is. Het staat u ook vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Telefoon 0900-2001201

Wijziging van de privacyverklaring

De privacyregels kunnen voortdurend wijzigen. Ditzelfde geldt voor onze dienstverlening. Dit betekent dat deze privacyverklaring gewijzigd kan worden. Op onze website vind u de meest actuele privacyverklaring.

Versie mei 2018.